Condicions generals de venda i política de devolucions

La Somniada Coop. V.
C/Vall d’Uixó 4, 12480 Soneja (Castelló) Espanya
Web: https://lasomniada.com
Correu electrònic: pedidos@lasomniada.com
Telèfons: +964 910 025 || +722 148 583

 

 

PRIMERA- INFORMACIÓ PRÈVIA A la CONTRACTACIÓ
Les presents condicions generals de contractació regularan expressament les relacions sorgides entre Cerveses La Somniada Coop. V. i els tercers (d’ara en avant «Usuaris») que contracten o accedisquen als serveis o productes comercialitzats per Cerveses La Somniada Coop. V. a través del seu Portal. Així mateix, seran aplicable les condicions particulars i qualsevol altre acord o contracte específic que, si escau, puga establir-se entre totes dues parts.
Les presents Condicions Generals han sigut elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i l’altra normativa aplicable en matèria de comerç electrònic.

En accedir i sol·licitar qualsevol dels serveis oferits per Cerveses Artesanes La Somniada Coop. V., l’Usuari manifesta la seua expressa acceptació, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal, Política de Privacitat, així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas regisquen la prestació dels serveis.

Cerveses Artesanes La Somniada Coop. V. informa que els tràmits necessaris per a accedir a la prestació dels serveis per ella oferits seran els que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquen en pantalla durant la navegació en el Portal, de manera que l’Usuari, amb la seua acció sobre el Portal, declara conéixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als serveis oferits en aquest.

L’Usuari es compromet a facilitar en tot moment informació veraç, exacta i adequada per a la seua necessària identificació i accés als serveis oferits per la Somniada Coop. V. sent de la seua única i exclusiva responsabilitat l’autenticitat i exactitud d’aquests. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades per l’Usuari durant la navegació haurà d’efectuar-se de conformitat amb les indicacions que en el seu cas s’incloga en el Portal a aquest efecte.

SEGUNDA- PRODUCTES/SERVEIS OFERITS I PROCÉS DE COMPRA
Descripció dels Productes/ Serveis:
La Somniada Coop. V. posa a la disposició dels Usuaris, els següents productes/serveis: Cervesa artesana i productes i serveis relacionats amb ella.

Els Productes/Serveis oferits per la Somniada Coop. V. apareixeran indicats en el Portal, amb indicació de les seues característiques i preu final (impostos indirectes, despeses i preu de serveis addicionals inclosos), estant per tant a la disposició de l’Usuari amb caràcter previ a la seua sol·licitud de serveis.

La contractació de qualsevol dels productes/serveis oferits per la Somniada Coop. V. implicarà que la mateixa només estarà obligada al compliment de les Condicions Generals de Contractació ací establides, de conformitat amb els productes/serveis descrits.

La Somniada Coop. V. únicament podrà respondre per o en relació amb la provisió dels productes o prestació dels serveis si els defectes o irregularitats són conseqüència directa d’algun acte dolós, culpós o negligent directament i exclusivament imputable a la Somniada Coop. V..

L’àmbit territorial de prestació dels serveis coincidirà amb l’àmbit territorial descrit en el portal de la Somniada Coop. V.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu, la contractació dels Serveis prestats per la Somniada Coop. V. a través del Portal web està dirigida exclusivament a majors de 18 anys.

La descripció dels productes/les condicions dels serveis estaran a la disposició d’Usuaris en el Portal de la Somniada Coop. V.

Procés de compra:

Una vegada completat el procés de registre l’Usuari rebrà un nom d’usuari i una contrasenya, els quals haurà de custodiar sota la seua exclusiva responsabilitat, podent a partir de llavors accedir a l’àrea d’usuaris registrats en la qual podrà gestionar les seues dades personals.

Les dades facilitades en el procés d’alta seran incorporats als fitxers de la Somniada Coop. V. i es regiran i tractaran de conformitat amb el que s’estableix en la Política de Privacitat disponible en el Portal.

Una vegada finalitzat de manera satisfactòria el procés de registre s’enviarà la corresponent confirmació per mitjà de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació habilitat per la Somniada Coop. V. i acceptat per l’Usuari. En aquest sentit, l’Usuari manifesta el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions de la Somniada Coop. V. relacionades amb els seus serveis, promocions i avantatges, que siguen necessaris per a la prestació d’aquests Serveis o la seua gestió, per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria electrònica).

TERCERA – ENTRADA EN VIGOR DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
El present document de Condicions Generals de Contractació entrarà en vigor des del moment en el qual Usuari accedisca al Portal de la Somniada Coop. V. Des d’aqueix moment, aquests usuaris manifesten que accepten i s’adhereixen de manera completa i incondicionada a les estipulacions contingudes en les presents Condicions Generals de Contractació.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació La Somniada Coop. V. garanteix que ha exposat prèviament les presents Condicions Generals a la generalitat dels possibles Usuaris del servei, en data anterior al fet que aquests pogueren contractar qualsevol bé o servei, independentment que per a poder realitzar qualsevol registre o sol·licitud de servei serà necessària la prèvia acceptació d’aquestes.

CUARTA- OBLIGACIONS DE LA SOMNIADA COOP. V.
La Somniada Coop. V. en virtut de les presents condicions generals de contractació es compromet amb els Usuaris a les següents obligacions:

Facilitar a l’Usuari, tant prèviament com amb posterioritat al seu registre, la informació que aquest requerisca en relació amb la prestació dels concrets productes venuts/serveis prestats per la Somniada Coop. V. en el marc de l’estipulat per la normativa aplicable i les presents condicions generals de contractació. Realitzar de manera diligent les tasques pròpies i necessàries per a la posada a la disposició dels productes o la prestació dels serveis.
Observar la deguda diligència i atenció en la prestació dels serveis propis de la Somniada Coop. V. i en la seua relació amb els seus clients, així com vetlar pels interessos d’aquests.
Facilitar a l’Usuari els canals de comunicació amb la finalitat que el mateix puga contactar conLa Somniada Coop. V. en relació amb qualsevol incidència o consulta relacionada amb els productes/serveis prestats porLa Somniada Coop. V.Respondre de la qualitat i qualitats dels concrets productes/serveis prestats per la Somniada Coop. V. i que es troben dins de la seua exclusiva capacitat de control i/o direcció.

QUINTA – OBLIGACIONS DE L’USUARI
L’Usuari del Portal en general, i qualsevol client o persona que accedisca a aquest, es registre o sol·licite serveis prestats per la Somniada Coop. V. en aplicació de les presents condicions generals de contractació es compromet a complir amb les següents obligacions:

Facilitar tota la informació i dades necessàries per al seu registre o per a la sol·licitud o prestació dels serveis prestats per la Somniada Coop. V., comprometent-se a facilitar informació exacta, actualitzada i vertadera.
Abonar el preu pels productes/serveis prestats per la Somniada Coop. V. de conformitat amb l’estipulat en el corresponent apartat de les presents condicions generals de contractació i en el Portal.
Mantindre actualitzats en tot moment les seues dades identificatives i en particular la informació necessària per a la tramitació del pagament a la Somniada Coop. V.

SEXTA- PREU, MITJANS DE PAGAMENT, LLIURAMENT DELS BÉNS, GARANTIA I DESISTIMENT

Preu
El preu dels productes/serveis de la Somniada Coop. V. serà l’establit en la secció del Portal web destinada a aquest efecte i serà expressat en Euros (€). Aquest preu estarà disponible en tot moment per a l’Usuari a través del seu accés al Portal web de la Somniada Coop. V.

En qualsevol cas, l’Usuari, amb caràcter previ a la formalització del contracte tindrà accés a l’import total dels serveis, despeses d’enviament, impostos aplicables i qualsevol altre concepte que procedisca incloure.

El preu del producte/servei podrà ser modificat de manera unilateral i en qualsevol moment per part de la Somniada Coop. V. procedint-se a publicar l’actualització del mateix en el Portal dins de la secció de productes/serveis d’aquest.

Els preus vigents per a cada procés de compra a través del portal seran els que figuren en aqueix moment publicats en la secció del Portal relativa a aquest.

Mitjans de pagament
Els Usuaris podran procedir al pagament del preu dels serveis a través de qualsevol dels següents mitjans inclosos en el Portal web de la Somniada Coop. V.

• Targeta de crèdit/dèbit mitjançant TPV virtual deLa Somniada Coop. V. facilitat durant el procés de compra.

• Plataforma de pagament electrònic: REDSYS

Lliurament dels productes
Els productes contractats per part de l’Usuari a través del Portal deLa Somniada Coop. V. seran posats a la disposició del mateix en el lloc que el mateix haja indicat a aquest efecte sempre que es trobe dins d’Espanya. L’enviament fora de la Península requerirà de consulta prèvia per a estudiar la viabilitat i el cost.

Aquesta posada a disposició es materialitzarà a través d’una agència de transport especialitzada com a màxim en el termini de 72 h ( laborals ), sent el termini habitual de 24-48h (dies laborables) a partir de la recepció de la comanda sempre que aquest es reba abans de les 11:00h. Les comandes rebudes a partir d’aqueixa hora es tramiten l’endemà laborable.

Garantia
El venedor està obligat a entregar al consumidor i usuari productes que siguen conformes amb el contracte, responent enfront d’ell de qualsevol falta de conformitat que existisca en el moment del lliurament del producte.

Dret de desistiment de l’Usuari

De conformitat amb l’article 71 i concordants de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre en la redacció donada per la Llei 3/2014, de 27 de març l’Usuari disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals per a exercir lliurement el dret de desistiment dels serveis objecte de les presents condicions generals de contractació. Així mateix, s’informa l’Usuari que Cerveses La Somniada Coop. V. posa a la disposició dels seus Usuaris un document de desistiment en aquest enllaç amb la finalitat que puga fer efectiu el citat desistiment.

Per a poder exercir aquest dret, el producte haurà d’estar complet, en el mateix estat original d’enviament i no haver sigut utilitzat.

La Somniada Coop. V. en tractar-se d’un contracte subscrit a distància i de conformitat amb l’article 108 Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, podrà repercutir al client que exercisca el dret de desistiment l’import dels costos directes de la devolució dels béns, com són els costos d’enviament.

Devolucions:

De conformitat amb el que es disposa en l’art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en la seua apartat d), en subministrar-se productes d’alimentació que poden patir una ràpida deterioració o caducar amb rapidesa, no es contempla l’opció del dret de desistiment prevista amb caràcter general. No obstant això, es podran acceptar devolucions de productes quan la mateixa estiga fonamentada en un mal ocasionat pel transportista, per a això serà condició indispensable haver deixat constància del defecte en el moment del lliurament del paquet, ja que en cas contrari s’entendrà com acceptat. En tot cas s’haurà de posar en coneixement de la Somniada Coop. V. tota incidència relacionada amb el transport com més prompte millor. La Somniada Coop. V. indicarà al comprador el procés per a la devolució de la mercancia, sent les despeses de devolució gratuïts sempre i cuendo la devolució es produïsca pel mal del producte durant el procés de transport i lliurament de la mercaderia.

 

SETENA – DURACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà quan totes dues parts complisquen amb les obligacions a les quals es comprometen en aquest, esgotant el seu objecte, o quan siga resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució en el Codi Civil.

OCTAVA – RESPONSABILITATS
L’Usuari serà l’únic i exclusiu responsable de la veracitat, adequació i exactitud de totes les dades i manifestacions que incloga en els formularis que envie a la Somniada Coop. V. amb la finalitat de tramitar la seua alta com a client o qualsevol altra comunicació que emeta amb qualsevol finalitat sent aquesta dirigida a la Somniada Coop. V. D’aquesta manera, l’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol omissió, inexactitud o error comés a l’hora d’emplenar les dades requerides per a la prestació dels serveis oferits per la Somniada Coop. V.

El mer enviament per part de l’Usuari d’un formulari de sol·licitud dels serveis no suposa necessàriament l’acceptació del mateix per part de la Somniada Coop. V. mentre aquesta no haja contrastat l’exactitud de la informació i qualsevol altre extrem requerit per a la seua prestació.

La Somniada Coop. V. no serà responsable del contingut, qualitat, qualitats o acompliment de tercers professionals o empreses.

La Somniada Coop. V. farà els seus millors esforços amb la finalitat d’assegurar la disponibilitat tècnica dels serveis i l’adequada transmissió de la informació, sempre en la mesura de les seues possibilitats. No obstant l’anterior, a causa de la naturalesa de la xarxa Internet no és possible garantir de manera absoluta aquests extrems.

La Somniada Coop. V. no serà responsable per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que eventualment es pogueren derivar de: la interrupció de funcionament o falta de disponibilitat de la seua pàgina web; la privacitat i la seguretat de la pàgina web quant a la seua utilització per part de l’Usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats; l’exactitud, actualització i exhaustivitat dels continguts de la web; l’eventual transmissió de programari o altres elements que afecten negativament els sistemes informàtics; qualsevol altra pèrdua o mal indirecte o de caràcter conseqüència que no fora raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què l’Usuari va sol·licitar els serveis de la Somniada Coop. V.; la demora en la prestació dels serveis oferits mentre aquesta demora o falta de compliment es dega a circumstàncies alienes al control de la Somniada Coop. V.

NOVENA – GARANTIES DE LA SOMNIADA COOP. V.
La Somniada Coop. V. es compromet a respectar la garantia legal dels productes i serveis que en el seu portal s’ofereixen segons l’estipulat en la legislació aplicable.

Les despeses d’enviament seran gestionats d’acord amb l’exposat en la clàusula sisena sobre preu, mitjans de pagament, lliurament dels béns i desistiment, així com amb la legislació aplicable.

La Somniada Coop. V. es compromet a posar a la disposició dels seus clients els seus millors esforços de cara a aconseguir l’excel·lència en la prestació dels seus serveis/productes.

En aquest sentit, La Somniada Coop. V. es compromet a tramitar amb diligència les reclamacions o queixes que els seus clients, així com, en el seu cas, a fer arribar les mateixes als proveïdors que hagen pogut incórrer en alguna mena d’irregularitat en la prestació del servei, si bé seran aquests últims els responsables d’incomplir el seu propi deure de diligència empresarial.

DÈCIMA – PRIVACITAT I COMUNICACIONS COMERCIALS
Protecció de dades personals: La Somniada Coop. V. en el seu compromís de garantir la confidencialitat de la informació dels seus usuaris i clients, compleix amb les obligacions establides en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, així com el Reglament (UE) 20106/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari pot accedir a la totalitat de la informació en relació amb la gestió de les seues dades de caràcter personal, els drets que li assisteixen en aplicació de la citada normativa i els tractaments de dades que La Somniada Coop. V. podrà dur a terme en la pàgina Política de Privacitat del Portal de la Somniada Coop. V.

Comunicacions comercials: La Somniada Coop. V. podrà remetre a l’Usuari comunicacions relacionades amb els seus productes/serveis promociones i avantatges, tant per correu postal com per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria electrònica) amb la finalitat d’informar l’Usuari en relació amb aquests
aspectes. L’Usuari en acceptar les presents condicions manifesta el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions. No obstant l’anterior, l’Usuari podrà en tot moment i de manera senzilla i gratuïta manifestar la seua oposició a continuar rebent comunicacions de caràcter comercial, per a això únicament haurà de remetre a Cerveses La Somniada Coop. V.una comunicació indicant la seua voluntat de ser baixa quant a la remissió d’aquestes comunicacions, per correu postal a l’adreça que figura en l’Avís legal o a través de correu electrònic o l’àrea privada del Portal web de Cerveses La Somniada Coop. V. prèvia acreditació de la seua identitat a través de document nacional d’identitat o equivalent.

DÈCIMA PRIMERA – MESURES DE SEGURETAT
La Somniada Coop. V., és conscient de la impossibilitat de garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes informàtics i xarxes de comunicació, però no obstant això es compromet a posar a la disposició dels usuaris els seus millors esforços a fi de garantir la seguretat i disponibilitat de la informació allotjada en els seus servidors.

Així, entre altres mesures, La Somniada Coop. V. es compromet a facilitar un usuari i contrasenya a tots els clients que es registren en el Portal; garantint així mateix el xifratge de la informació facilitada en relació amb els serveis que així ho requerisquen per la seua naturalesa. Per a això s’implementarà el protocol de seguretat de xifratge de la informació (“https:”), al que es podrà afegir mesures addicionals de seguretat i garanties a través de terceres parts, en funció dels requeriments del servei.

DESENA SEGONA – CESSIÓ I/O SUBROGACIÓ DELS SERVEIS
La Somniada Coop. V. podrà contractar o col·laborar amb subcontractistes, professionals o agents externs, així com cedir la totalitat o part dels contractes o drets formalitzats a terceres entitats, per a dur a terme la prestació de la totalitat o part dels serveis regits per aquestes condicions generals de contractació.

La Somniada Coop. V. es compromet a comunicar, a través dels canals de comunicació habilitats per a les seues relacions amb els clients i descrits en les presents condicions generals, la referida cessió de contractes o drets a terceres persones.

DÈCIMA TERCERA – FI DEL SERVEI. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
El servei s’entendrà prestat quan La Somniada Coop. V. procedisca a enviar el producte/prestar el servei objecte de les presents condicions generals de contractació.

Així mateix, en cas que el servei no haja sigut prestat o enviat el producte, bé per circumstàncies imputables a Cerveses La Somniada Coop. V. per motius comercials o de qualsevol altra naturalesa no imputables a l’Usuari, s’entendrà que aquest servei ha finalitzat amb la devolució de l’import del mateix que l’Usuari, en el seu cas, haguera abonat amb caràcter previ a Cerveses La Somniada Coop. V.

El contracte s’extingirà quan totes dues parts complisquen amb les obligacions a les quals es comprometen en aquest, esgotant el seu objecte, o quan siga resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució en el Codi Civil.

El contracte actual de condicions generals podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de cap manera greu de les obligacions establides en aquest.

DESENA QUARTA – NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ENTRE LES PARTS
Les notificacions, comunicacions i preavisos que es realitzen entre les parts de les presents condicions generals de contractació hauran de remetre’s per qualsevol mitjà (correu postal, fax, correu electrònic, telèfon, etc.) que permeta la identificació del remitent i la integritat i autenticitat de la informació facilitada. En aquest sentit es requerirà la prèvia identificació de l’Usuari a través del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre que el substituïsca.

En particular, l’Usuari podrà enviar les seues comunicacions i/o incidències en relació amb qualsevol aspecte relacionat amb la prestació dels serveis prestats per la Somniada Coop. V. a l’adreça de correu electrònic, a l’adreça postal i/o telèfon que figura en la pàgina “Avís Legal”; al formulari de contacte disponible en la web de la Somniada Coop. V.; o a través de l’àrea de clients del Portal web de la Somniada Coop. V.

DÈCIMA CINQUENA – RELACIÓ AMB ALTRES CONTRACTES I CONTRACTES ESPECIALS
La relació entre l’Usuari i La Somniada Coop. V. es regeix per aquestes Condicions Generals, amb independència de la vigència de l’Avís legal i qualsevol altre text legal que regule les condicions d’ús del portal web de la Somniada Coop. V. que s’aplicarà amb caràcter supletori, i en el que no contradiga a les presents Condicions Generals.

Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior, per a la prestació de determinats serveis es podrà establir l’aprovació per part de l’Usuari d’altres Condicions Generals específiques o particulars per a aquest servei. En tal cas, les esmentades Condicions Generals o Acords específics s’aplicaran de manera preferent a la relació entre l’Usuari i La Somniada Coop. V. i només de manera supletòria i en el que no les contradiguen seran aplicable les presents Condicions Generals.

DÉCIMA SEXTA – INVALIDEZ Y NULIDAD PARCIAL
En el cas que alguna de les estipulacions de les presents condicions generals de contractació fora considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat o Tribunal de Justícia o Òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants estipulacions de les presents condicions generals de contractació, les quals conservaran la seua plena vigència i eficàcia vinculant per a les Parts.

DÈCIMA SETENA – SEGELLS DE CONFIANÇA I SOTMETIMENT JUNTA ARBITRAL DE CONSUM I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT ELECTRÒNIC
La Somniada Coop. V. posa a la disposició dels seus Usuaris els preceptius fulls de reclamació en matèria de consum.

Així mateix, en la pàgina web de la Somniada Coop. V.  es procedirà a informar de l’adscripció de la mateixa als corresponents codis de consum i segells de confiança a la recerca de garantir la major qualitat en la prestació dels seus serveis i la seguretat dels seus Usuaris.

La Somniada Coop. V. en compliment de l’art. 14 del Reglament (UE) 524/2013, posa a la disposició de l’usuari l’accés al Portal Europeu de Resolució de Conflictes en matèria de Consum, amb la finalitat de gestionar la resolució de les possibles controvèrsies que sorgisquen en la relació jurídica entre les parts.

DESENA OCTAVA – LLEI APLICABLE I COMPETÈNCIA D’ÒRGANS JURISDICCIONALS
L’usuari es compromet a fer un ús correcte i adequat dels serveis i del Portal La Somniada Coop. V. de conformitat amb la Llei, amb les presents Condicions Generals, l’Avís Legal i Condicions d’Ús del Portal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas, pogueren ser aplicable.

Les presents condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conéixer de quantes qüestions es puguen suscitar en relació amb interpretació, aplicació i compliment. L’Usuari renuncia expressament a qualsevol fur diferent que, per aplicació de la Llei vigent, poguera correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vinaròs.